Visa Free

Zwiedzanie bezwizowego terytorium "Brześć-Grodno". Jak przyjechać?
 • NAPISZ DO NAS
  Nie później niż 72 godziny przed planowanym przyjazdem prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@extur.by
 • ZBIERANIE DANYCH I PŁATNOŚĆ
  - dostarczyć kopię (skan) stron paszportowych ze zdjęciem; - podać dokładne daty planowanej wizyty; - podać swoje dane kontaktowe; - uzgodnić program turystyczny; - inne dodatkowe dane wymagane do rejestracji bezwizowego wjazdu; - wnieść opłatę za wybrane usługi;
 • ZBIERANIE DANYCH I PŁATNOŚĆ
  - dostarczyć kopię (skan) stron paszportowych ze zdjęciem; - podać dokładne daty planowanej wizyty; - podać swoje dane kontaktowe; - uzgodnić program turystyczny; - inne dodatkowe dane wymagane do rejestracji bezwizowego wjazdu - wnieść opłatę za wybrane usługi.
 • ZBIERANIE DANYCH I PŁATNOŚĆ
  - dostarczyć kopię (skan) stron paszportowych ze zdjęciem; - podać dokładne daty planowanej wizyty; - podać swoje dane kontaktowe; - uzgodnić program turystyczny; - inne dodatkowe dane wymagane do rejestracji bezwizowego wjazdu - wnieść opłatę za wybrane usługi.
 • WJAZD DO BIAŁORUSI
  Wjazd do stref ruchu bezwizowego na terytorium Republiki Białoruś odbywa się tylko poprzez wybrane przejścia graniczne (Informacje na ten temat znajdują się na dole danej strony).
 • DOKUMENTY DO WJAZDU
  Podczas przekraczania granicy państwowej turysta zagraniczny jest zobowiązany do okazania dokumentów niezbędnych do wjazdu na Białoruś (Dokładne informacje na ten temat – nieżej na tej stronie).
 • TERMIN WIZYTY
  Pobyt w strefach ruchu bezwizowego jest dozwolony na wyznaczonym terytorium przez okres od 1 do 15 dni.

Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:

 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
 • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania bezwizowego terytorium “Brześć-Grodno”;
 • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe (BYN 64);
 • polisę ubezpieczeniową.

Do uwagi turystów podróżujących samochodami: Elektroniczny system poboru opłat za przejazd “BelToll” w Republice Białorusi

Informacje

1. Obcokrajowcy nieposiadający wiz mogą przyjechać na Białoruś do bezwizowego terytorium “Brześć-Grodno”.

 • Tereny pograniczne dostępne do zwiedzania bez wizy na Białorusi dla turystów indywidualnych: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański obwodu brzeskiego oraz miasto Grodno, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon werenowski, rejon grodzieński, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego.
 • Terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego dostępne bez wiz dla wspólnej podróży dwóch lub więcej osób.

2. Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś do odwiedzenia bezwizowego terytorium “Brześć-Grodno” można w przejściach granicznych:

Na drogowych przejściach granicznych:

 • Brześć (Terespol);
 • Bieniakoni (Soleczniki);
 • Brzostowica (Bobrowniki);
 • Privalka (Rajgardas).

3. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzorca wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.

4. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
– zwrócić się do nas email: biuro@extur.by;
– otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych;

5. Wjeżdżający powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białoruś.

6. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:

 • ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
 • dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
 • ubezpieczenie medyczne;
 • test PCR ważny 72 godziny (w języku białoruskim, lub rosyjskim, lub angielskim) lub certyfikat szczepienia (w języku białoruskim, lub rosyjskim, lub angielskim).

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących:

 •  pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 •  pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.

Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.
MAPA SIECI DRÓG PŁATNYCH.

Na terenie mędzy granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się

Na terenie między granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się:

 •  postoju pojazdów;
 •  wsiadania i wysiadania pasażerów;
 •  załadunku i rozładunku pojazdów;
 •  przebywania osób fizycznych nieprzekraczających granicę państwową RB.

Nieprzestrzeganie przez obywateli niniejszych zasad jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z art. 23.31 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia z deportacją lub bez deportacji lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych).

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się:
 •  robienia zdjęć i nagrywania wideo;
 •  rozmów z użyciem telefonii komórkowej;
 •  pozostawiania środków pieniężnych w dokumentach podawanych do kontroli;
 •  podjęcia działań mających na celu nakłanianie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia określonego trybu dokonywania kontroli granicznej i innej kontroli, w tym oferowania i (lub) przekazywania wartości materialnych, oferowania i (lub) udzielania korzyści majątkowych.

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • Urząd Spraw Wewnętrznych;
 • Hotel;
 • Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Obiekt agroturystyczny (nie każdy obiekt).

Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!
Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2022 kwota bazowa wynosi 32 BYN).

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest:

Przedstawić ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”, jak również polisę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców

Przekraczając granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania, należy odbyć kontrolę graniczną i kontrolę celną. Obcokrajowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa (dalej – obcokrajowcy) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś, posiadając następujące dokumenty:

 • Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś ma tryb wizowy;
 • Dokument uprawniający do powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
 • Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania bezwizowego terytorium “Brześć-Grodno”.
 • Test PCR ważny 72 godziny (w języku białoruskim, lub rosyjskim, lub angielskim) lub certyfikat szczepienia (w języku białoruskim, lub rosyjskim, lub angielskim).

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić deklarację* i dostarczyć pracowniku urzędu celnego, JEŚLI WWOZISZ DO KRAJU:

1 transport Pojazdów.
1 stoimost Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów.
1 nalichnye Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów.
1 alcohol Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk).
1 bumagi Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu.
1 oruzhie Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów.
1 lekarstva Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów.
1 cennosti Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć.
1 pats Zwierząt.
1 one 3 Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

* szczegółowe informacje o trybie wwozu towarów można uzyskać na stoiskach informacyjnych

Na Białorusi zniesiono wizy dla zagranicznych turystów podczas odwiedzania bezwizowego terytorium “Brześć-Grodno”. W przypadku dokumentów bezwizowych należy skontaktować się tylko z organizatorami wycieczek posiadającymi Certyfikat Zgodności na świadczone usługi.

Prawo wjazdu bezwizowego przysługuje wyłącznie turystom, którzy zarezerwowali wycieczkę, na podstawie której zostanie wydany dokument wjazdu do kraju. Usługi turystyczne mogą być dowolne, na przykład wizyta w muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka. Firma turystyczna przesyła Państwu w formie elektronicznej dokument (przepustkę), który należy wydrukować w celu przedstawienia straży granicznej przy wjeździe do Republiki Białorusi.

Obcokrajowcy powinni posiadać:

 • ważny paszport;
 • zezwolenie (nieodpłatny dokument uprawniający do wjazdu bez wizy);
 • pieniądze na własne potrzeby: na każdy dzień pobytu kwotę około 22 euro;
 • ubezpieczenie medyczne.

Tak, to jest możliwe.

Obszar bezwizowy dla turystów indywidualnych obejmuje: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański obwodu brzeskiego oraz miasto Grodno, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon werenowski, rejon grodzieński, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego.

Obszar bezwizowy dla turystów zagranicznych w ramach grupy (od 2 osób): obwody brzeski i grodzieński.

Tak, to jest możliwe. Przekraczający granicę Białorusi w porcie lotniczym Mińsk mogą podróżować po całej Białorusi.

Tak, to jest możliwe.

Prawo bezwizowego wjazdu i poruszania się po bezwizowym terytorium “Brześć-Grodno” przysługuje tylko turystom, którzy zarezerwowali wycieczkę, na podstawie której zostanie wydany dokument wjazdu do kraju z zatwierdzonym programem pobytu na tym bezwizowym terytorium. Usługi turystyczne mogą być dowolne, na przykład wizyta w Muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka.

Oznacza to, że jeśli chcesz odwiedzić Grodno, obiekt ten powinien być częścią programu zamówionej wycieczki.

Obszar bezwizowy dla turystów indywidualnych obejmuje: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański obwodu brzeskiego oraz miasto Grodno, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon werenowski, rejon grodzieński, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego.

Obszar bezwizowy dla turystów zagranicznych w ramach grupy (od 2 osób): obwody brzeski i grodzieński.

Tak, to jest możliwe.

Prawo bezwizowego wjazdu i poruszania się po bezwizowym terytorium “Brześć-Grodno” przysługuje tylko turystom, którzy zarezerwowali wycieczkę, na podstawie której zostanie wydany dokument wjazdu do kraju z zatwierdzonym programem pobytu na tym bezwizowym terytorium. Usługi turystyczne mogą być dowolne, na przykład wizyta w Muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka.

Oznacza to, że jeśli chcesz odwiedzić Grodno, obiekt ten powinien być częścią programu zamówionej wycieczki.

Obszar bezwizowy dla turystów indywidualnych obejmuje: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański obwodu brzeskiego oraz miasto Grodno, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon werenowski, rejon grodzieński, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego.

Obszar bezwizowy dla turystów zagranicznych w ramach grupy (od 2 osób): obwody brzeski i grodzieński.

To zależy od przejścia granicznego, w którym obcokrajowiec zamierza przekroczyć granicę Białorusi. Samochodem czy autobusem, pociągiem, samolotem, transportem wodnym czy na rowerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie 2.

Załatwić wjazd bezwizowy należy nie później niż 72 godziny przed planowaną podróżą.

Do wymiany walut na Białorusi są uprawnione banki i kantory.

Tak, bez wizy na terytorium strefy bezwizowej „Brześć – Grodno” można przebywać przez okres 15 dni włącznie. Osoby przebywające ponad 10 dni powinny zameldować się we właściwym organie meldunkowym (nie dotyczy obywateli Litwy, Łotwy, Estonii).

Nie, płacić na Białorusi można tylko w rublach białoruskich.

Podróżowanie bez wiz na terenie Białorusi udostępniono obywatelom 73 państw zgodnie z wykazem.

1. Australia.
2. Austria.
3. Albania
4. Księstwo Andory.
5. Antigua i Barbuda.
6. Barbados.
7. Królestwo Bahrajnu.
8. Królestwo Belgii.
9. Bułgaria.
10. Bośnia i Hercegowina.
11. Republika Vanuatu
12. Państwo Watykańskie.
13. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
14. Węgry.
15.Socjalistyczna Republika Wietnamu.
16. Republika Haiti
17. Republika Gambii
18. Republika Federalna Niemiec.
19. Republika Grecka.
20. Królestwo Danii.
21. Wspólnota Dominiki.
22. Republika Indii.
23. Republika Indonezji
24. Irlandia.
25. Republika Islandii.
26. Królestwo Hiszpanii.
27. Republika Włoska.
28. Kanada.
29. Republika Cypryjska.
30. Republika Korei.
31. Państwo Kuwejt.
32. Republika Łotewska. *
33. Republika Libańska.
34. Republika Litewska.
35. Księstwo Liechtensteinu.
36. Wielkie Księstwo Luksemburga.
37. Republika Macedonii Północnej.
38. Malezja.
39. Republika Malty
40. Meksykańskie Stany Zjednoczone.
41. Sfederowane Stany Mikronezji.
42. Księstwo Monako.
43. Republika Namibii
44. Królestwo Niderlandów.
45. Republika Nikaragui
46. Nowa Zelandia.
47. Królestwo Norwegii.
48. Sułtanat Omanu.
49. Republika Panamy.
50. Republika Peru
51. Rzeczpospolita Polska.
52. Republika Portugalska.
53. Rumunia.
54. Niepodległe Państwo Samoa.
55. Republika San Marino
56. Królestwo Arabii Saudyjskiej.
57. Republika Seszeli.
58. Saint Vincent i Grenadyny.
59. Republika Singapuru.
60. Republika Słowacka.
61. Republika Słowenii
62. USA.
63. Wschodnia Republika Urugwaju.
64. Republika Finlandii
65. Republika Francuska.
66. Republika Chorwacji.
67. Republika Czeska.
68. Republika Chile
69. Konfederacja Szwajcarska.
70. Królestwo Szwecji.
71. Republika Salwadoru.
72. Republika Estońska. **
73. Japonia.
——————————–

* W tym osoby posiadające status niebędącego obywatelem Republiki Łotewskiej.

** W tym bezpaństwowców mieszkających na stałe w Republice Estońskiej.

Nie jest obowiązkowa dla przybywających tylko przez jeden dzień. Jeśli planowany pobyt jest dłuższy niż jeden dzień, wymagane jest potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania na cały okres pobytu.

Więcej informacji na temat pobytu na Białorusi można znaleźć na portalu internetowym Belarus.by oraz na stronach internetowych rządów swoich państw, na przykład  tutaj.