Visa Free

Wizyta do parku "Kanał Augustowski" i miasta Grodna, Rejon grodzieński, miasta Brześć, Rejon brzeski, Rejon żabinecki, Rejon kamieniecki, Rejon prużański, a także Rejon świsłocki (obwód grodzieński) (turystyczno-rekreacyjny strefa "Brześć"). Jak przyjechać?
 • NAPISZ DO NAS
  Nie później niż 48 godzin przed planowanym przyjazdem prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@extur.by
 • ZBIERANIE DANYCH I PŁATNOŚĆ
  - dostarczyć kopię (skan) stron paszportowych ze zdjęciem; - podać dokładne daty planowanej wizyty; - podać swoje dane kontaktowe; - uzgodnić program turystyczny; - wnieść opłatę za wybrane usługi.
 • WJAZD DO BIAŁORUSI
  Wjazd do stref ruchu bezwizowego na terytorium Republiki Białoruś odbywa się tylko poprzez wybrane przejścia graniczne (Informacje na ten temat znajdują się na dole danej strony).
 • DOKUMENTY DO WJAZDU
  Podczas przekraczania granicy państwowej turysta zagraniczny jest zobowiązany do okazania dokumentów niezbędnych do wjazdu na Białoruś (Dokładne informacje na ten temat – nieżej na tej stronie).
 • TERMIN WIZYTY
  Pobyt w strefach ruchu bezwizowego jest dozwolony na wyznaczonym terytorium przez okres od 1 do 10 dni.

Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:

 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
 • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski”;
 • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe (BYN 42);
 • polisę ubezpieczeniową.

Do uwagi turystów podróżujących samochodami: Elektroniczny system poboru opłat za przejazd “BelToll” w Republice Białorusi

Informacje

1. Obcokrajowcy nieposiadający wiz mogą przyjechać na Białoruś do parku “Kanał Augustowski” i miasta Grodna, Rejon grodzieński, miasta Brześć, Rejon brzeski, Rejon żabinecki, Rejon kamieniecki, Rejon prużański, a także Rejon świsłocki (obwód grodzieński) (turystyczno-rekreacyjny strefa “Brześć”).

2. Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską do odwiedzenia  specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku «Kanał Augustowski” i tereny przyległe można w przejściach granicznych:

Na drogowych przejściach granicznych:

 • Bruzgi (Kuźnica Białostocka);
 • Przewałka (Rajgardas).

Na kolejowych przejściach granicznych:

 • Grodno (Kuźnica Białostocka). **

Na uproszczonych przejściach granicznych:

 • Leśna (Rudawka) – działa od 28 kwietnia do 1 października w godzinach od 8.00 do 20.00, jest przeznaczone do przejścia kajakami, na piechotę albo rowerami
 • Przywałka (Szwiandubre) – działa od 28 kwietnia do 1 października w godzinach od 8.00 do 20.00, jest przeznaczone do przejścia kajakami

Na lotniczych przejściach granicznych:

 • Grodno.

3. Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską do odwiedzenia turystyczno-rekreacyjny strefy “Brześć” można w przejściach granicznych:

Na drogowych przejściach granicznych:

 • Brześć (Terespol);
 • Domaczewo (Sławatycze);
 • Piszczatka (Połowce);

Na kolejowych przejściach granicznych:

 • Brześć (Terespol); *

Na uproszczonych przejściach granicznych:

 • Piererow (Białowieża) – jest przeznaczone do przejścia na piechotę albo rowerami

Na lotniczych przejściach granicznych:

 • Brześć;

* Do kolejowego punktu granicznego Brześć (Terespol) należy przejście graniczne przez stację kolejową Brześć Wschodni dzielnicy centralnej, m. Brześć.

** Do kolejowego punktu granicznego Grodno (Kuźnica Białostocka) należy przejście graniczne przez stację kolejową Grodno, Grodno.

4. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzorca wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.

5. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
– zwrócić się do nas email: biuro@extur.by;
– otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych;

6. Wjeżdżający powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białoruś.

7. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:

 • ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
 • dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
 • ubezpieczenie medyczne;

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących:

 •  pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 •  pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.

Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.
MAPA SIECI DRÓG PŁATNYCH.

Na terenie mędzy granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się

Na terenie między granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się:

 •  postoju pojazdów;
 •  wsiadania i wysiadania pasażerów;
 •  załadunku i rozładunku pojazdów;
 •  przebywania osób fizycznych nieprzekraczających granicę państwową RB.

Nieprzestrzeganie przez obywateli niniejszych zasad jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z art. 23.31 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia z deportacją lub bez deportacji lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych)

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się::
 •  robienia zdjęć i nagrywania wideo;
 •  rozmów z użyciem telefonii komórkowej;
 •  pozostawiania środków pieniężnych w dokumentach podawanych do kontroli;
 •  podjęcia działań mających na celu nakłanianie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia określonego trybu dokonywania kontroli granicznej i innej kontroli, w tym oferowania i (lub) przekazywania wartości materialnych, oferowania i (lub) udzielania korzyści majątkowych.

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • Urząd Spraw Wewnętrznych;
 • Hotel;
 • Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Obiekt agroturystyczny.

Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!
Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2016 kwota bazowa wynosi 21 BYN.)

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest:

Przedstawić ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski”, jak również polisę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców

Przekraczając granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania, należy odbyć kontrolę graniczną i kontrolę celną. Obcokrajowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa (dalej – obcokrajowcy) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś, posiadając następujące dokumenty:

 • Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś ma tryb wizowy;
 • Dokument uprawniający do powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
 • Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku turystyczno-rekreacyjnego “Kanał Augustowski” lub strefy turystyczno-rekreacyjnej “Brześć”

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić deklarację* i dostarczyć pracowniku urzędu celnego, JEŚLI WWOZISZ DO KRAJU:

1 transport Pojazdów.
1 stoimost Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów.
1 nalichnye Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów.
1 alcohol Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk).
1 bumagi Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu.
1 oruzhie Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów.
1 lekarstva Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów.
1 cennosti Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć.
1 pats Zwierząt.
1 one 3 Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

* szczegółowe informacje o trybie wwozu towarów można uzyskać na stoiskach informacyjnych

Na Białorusi zniesiono wizy dla turystów zagranicznych park “Kanał Augustowski”, miasta Grodna, Rejon grodzieński, miasta Brześć, Rejon brzeski, Rejon żabinecki, Rejon kamieniecki, Rejon prużański, a także Rejon świsłocki (obwód grodzieński) (turystyczno-rekreacyjny strefa “Brześć”) W celu uzyskania dokumentów bezwizowych należy skontaktować się z operatorami turystycznymi posiadającymi certyfikat zgodności świadczonych usług.

Prawo do bezwizowego wjazdu przysługuje turystom, którzy zarezerwowali wycieczkę, na podstawie której zostanie wydany dokument uprawniający do wjazdu do kraju. Mogą to być rozmaite usługi turystyczne, jak na przykład zwiedzanie muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka. Firma turystyczna wyśle drogą elektroniczną dokument (zezwolenie), który należy wydrukować w celu okazania funkcjonariuszom służby granicznej podczas wjazdu do Republiki Białoruś.

Obcokrajowcy powinni posiadać:

 • ważny paszport;
 • zezwolenie (nieodpłatny dokument uprawniający do wjazdu bez wizy);
 • pieniądze na własne potrzeby: na każdy dzień pobytu kwotę około 22 euro;
 • ubezpieczenie medyczne.

Nie, to nie jest możliwe. Na Białorusi są trzy strefy bezwizowe, w zależności od wybranego punktu przekroczenia granicy. Przekraczając granicę w przejściach:

 • Lesnaja (Rudawka),
 • Bruzgi (Kuźnica Białostocka),
 • Privalka (Švendubrė),
 • Privalka (Raigardas),
 • dworzec kolejowy Grodno,
 • port lotniczy Grodno,

Tak, to jest możliwe. Przekraczający granicę Białorusi w porcie lotniczym Mińsk mogą podróżować po całej Białorusi.

Nie, niestety na razie to jest niemożliwe. Przekraczając granicę Republiki Białoruś w przejściach:

 • Brześć (Terespol);
 • Domaczewo (Sławatycze);
 • Pieszczatka (Połowce);
 • uproszczone przejście Piererow (Białowieża);
 • kolejowe przejście graniczne Brześć (Terespol);
 • port lotniczy w Brześciu;

można zwiedzać obszar Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” na terytorium strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” obejmującej:

 • Brześć i rejon brzeski;
 • rejon żabinkowski (obwód brzeski);
 • rejon kamieniecki (obwód brzeski);
 • rejon prużański (obwód brzeski);
 • rejon swisłocki (obwód grodzieński)

Nie, niestety na razie to jest niemożliwe. Przekraczając granicę Republiki Białoruś w przejściach:

 • Lesnaja (Rudawka),
 • Bruzgi (Kuźnica Białostocka),
 • Privalka (Švendubrė),
 • Privalka (Raigardas),
 • dworzec kolejowy Grodno,
 • port lotniczy Grodno,

można zwiedzać obszar Parku „Kanał Augustowski”, terytorium rejonu grodzieńskiego, miasto Grodno.

To zależy od przejścia granicznego, w którym obcokrajowiec zamierza przekroczyć granicę Białorusi. Samochodem czy autobusem, pociągiem, samolotem, transportem wodnym czy na rowerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie 2.

Załatwić wjazd bezwizowy należy nie później niż 24 godziny przed planowaną podróżą.

Do wymiany walut na Białorusi są uprawnione banki i kantory.

Tak, bez wizy w Grodnie i rejonie grodzieńskim można przebywać przez okres 10 dni włącznie. Osoby przebywające ponad 5 dni powinny zameldować się we właściwym organie meldunkowym (nie dotyczy obywateli Litwy i Łotwy).

Nie, płacić na Białorusi można tylko w rublach białoruskich.

Podróżowanie bez wiz na terenie Białorusi udostępniono obywatelom 77 państw zgodnie z wykazem. Więcej informacji na temat trybu wizowego w Republice Białoruś można znaleźć здесь.

Nie jest obowiązkowa dla przybywających tylko przez jeden dzień. Jeśli planowany pobyt jest dłuższy niż jeden dzień, wymagane jest potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania na cały okres pobytu.

Więcej informacji na temat pobytu na Białorusi można znaleźć na portalu internetowym Belarus.by oraz na stronach internetowych rządów swoich państw, na przykład  tutaj.